• تاثیر 3 ماه ورزش هوازی منظم بر شدت علایم سندرم قبل از قاعدگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 590
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: سندرم قبل از قاعدگی مجموعه ای از علایم جسمی، روانی و رفتاری است که در اواخر مرحله ترشحی سیکل قاعدگی ظاهر می شود و بر بازدهی کاری، روابط اجتماعی و کیفیت زندگی افراد مبتلا اثر منفی می گذارد. با توجه به عدم شناخت دقیق اتیولوژی این سندرم، درمان های متعددی بر آن پیشنهاد شده است که توجه عمده به درمان های غیر دارویی به خصوص ورزش های هوازی بوده است. هدف این مطالعه بررسی اثر 3 ماه ورزش هوازی منظم بر شدت علایم سندرم قبل از قاعدگی بوده است.

  مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی روی 91 زن ساکن شهر تهران که با محدوده سنی 48-16 سال، انجام شد. همه این افراد بر اساس ثبت روزانه، علایم سندرم قبل از قاعدگی را با شدت های مختلف دارا بودند. از این تعداد 48 نفر در گروه شاهد و 43 نفر در گروه تجربی (22 نفر با سابقه ورزشی و 21 نفر بدون سابقه ورزشی) قرار گرفتند. پس از ثبت خصوصیات فردی، وجود و شدت علایم سندرم قبل از قاعدگی، با استفاده از فرم اصلاح شده پرسش نامه استاندارد ارزیابی علایم اختلالات سیکل قاعدگی، یکبار قبل و یکبار بعد از دوره سه ماهه تکمیل گردید. افراد در گروه تجربی به مدت 3 ماه، هفته ای 3جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت تمرینات هوازی انجام می دادند. از آزمون های آنالیز واریانس، مقایسه زوج ها و پیرسون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها: این مطالعه نشان داد که شدت علایم الکترولیتی، عاطفی- روانی و نور و- وژتاتیو پس از سه ماه ورزش هوازی منظم در گروه تجربی (با و بدون سابقه ورزشی) کاهش یافته بود. در مقایسه تفکیکی در 3 گروه، گروه شاهد با گروه تجربی بدون سابقه ورزشی در علایم رفتاری، پوستی و نورو- وژتاتیو تفاوت معنی داری را نشان دادند. در مقایسه گروه شاهد با گروه تجربی با سابقه ورزشی به جز در علایم اتونومیک در سایر علایم تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در این مطالعه رابطه ای بین شاخص های فردی و یا شدت علایم سندرم دیده نشد.

  نتیجه گیری: در مجموع یافته های این پژوهش نشان داد که انجام 3 ماه ورزش هوازی منظم در کاهش شدت علایم سندرم قبل از قاعدگی موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها