• بررسی رابطه اجرای مدیریت مشارکتی با افزایش خلاقیت مدیران زن مدارس متوسطه استان سمنان

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/03/15
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی پژوهش، شناخت رابطه اجرای مدیریت مشارکتی با افزایش خلاقیت مدیران زن مدارس متوسطه استان سمنان» می باشد. این پژوهش درصدد است تا به شناخت و تاثیر اجرای مدیریت مشارکتی در ابعاد گوناگون مثل افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های مدیران، تقویت حس وفاداری مدیران نسبت به واحدهای آموزشی، محقق شدن امکانات و نیروها در واحدهای آموزشی و تقویت مهارت های ادراکی، فنی و روابط انسانی در مدیران مدارس بپردازد. با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق پیمایشی (زمینه یاب) استفاده شده است. در این روش جمع آوری اطلاعات بطور مستقیم از افراد مطرح می باشد. به این منظور نمونه 29 نفری که شامل مدیران زن مدارس متوسطه مناطق مختلف آموزش و پرورش استان سمنان طبق جدول مورگان و به شیوه تصادفی طبقه ای برگزیده شدند. سپس جهت جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی 18 سئوال بسته تنظیم، که بین نمونه منتخب توزیع و اجرا گردید و اطلاعات گردآوری شده با کد گذاری مربوطه، توسط برنامه کامپیوتری (نرم افزار) excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص های آماری مورد استفاده جهت بررسی فرضیه ها، بر اساس دو روش آمار توصیفی و استنباطی، یعنی جدول توزیع فراوانی، نمودار، اندازه های گرایش به مرکز و پراکندگی از مرکز، آزمون کای اسکوئر (x2) برای تک تک سئوالات پرسشنامه به منظور تعیین میزان برازش فراوانی های مشاهده شده و قابل انتظار، آزمون t جهت رد یا عدم رد فرضیه های پژوهش استفاده گردید. یافته های پژوهش بیان می دارند که افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های مدیران، تقویت حس وفاداری مدیران نسبت به واحدهای آموزشی، محقق شدن امکانات و نیروها در واحدهای آموزشی و تقویت مهارت های ادراکی، فنی و روابط انسانی در مدیران مدارس، تا حد زیادی با اجرای مدیریت مشارکتی در ارتباط است و اطمینان 95%، معنی دار می باشد. در پایان نیز با توجه به یافته ها و نتایج تحقیق، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها