• بررسی فراوانی مول هیداتیفرم و برخی عوامل خطر مرتبط با آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/05/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/05/01
  • تعداد بازدید: 767
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و هدف: مول هیداتیفرم که از موارد اورژانس و پر مخاطره بارداری می باشد عبارت است از تورم و هیپرپلازی که در ویلوزیته های کوریون جفت بوجود می آید و از نظر بافت شناسی به تغییرات غیر طبیعی در پرزهای جفتی شامل پرولیفراسیون تروفوبلاستیک و ادم استرومای ویلی اطلاق می شود. بروز آن در مناطق مختلف جهان متغیر بوده و در مطالعات مختلف عوامل خطر متفاوتی در رابطه با بروز بیماری ذکر شده است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی مول هیداتیفورم و برخی عوامل مرتبط با آن در یک دوره ده ساله می باشد.

  روش کار: این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی در طی سالهای 86-1377 بر روی 200 بیمار مول هیداتیفورم به عنوان گروه مورد و 400 زن مراجعه کننده جهت زایمان به عنوان گروه شاهد در بیمارستان معتضدی کرمانشاه انجام شد. اطلاعات لازم ازپرونده بیماران استخراج و دسته بندی گردید، داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری یو من ویتنی، کلموگروف - اسمیرنوف، آزمون دقیق فیشرو مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

  نتایج: در این مطالعه فراوانی مول هیداتیفرم 3.1 در 1000 تولد زنده و فراوانی مول کامل و ناقص به ترتیب 2.07 در 1000 و 1.04 در 1000 تولد زنده بود. میانگین سنی بیماران مول هیداتیفرم 26.33 سال و 60% بیماران مول هیدات یفرم مولتی پار بودند . در بین عوامل مورد بررسی وجود سابقه حاملگی مولار (0.004(p= و قاعدگی های نامنظم (0.01(p= بطور معنی داری برفراوانی بیماری موثر بودند.

  نتیجه نهایی: حاملگی مولار از موارد اورژانس بارداری می باشد که در جامعه ما شیوع و عود نسبتاً بالایی دار د و در تمام زنان سنین باروری که با خونریزی مراجعه می کنند بعنوان یکی از تشخیص های مطرح باید مورد توجه باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها