• تعیین و مقایسه یافته های اکوکاردیوگرافی بر اساس وضعیت cardio thoracic ratio در گرافی قفسه سینه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1384/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1384/04/01
  • تعداد بازدید: 658
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: گرافی قفسه سینه یکی از متداولترین و در دسترس ترین ابزارها جهت تشخیص بزرگی و نارسایی قلب است . (ctr) cardio thoracic ratio یکی از پارامترهای گرافی قفسه سینه است که از آن برای تشخیص بزرگی قلب در گرافی ساده استفاده می شود. اکوکاردیوگرافی از دقیق ترین و حساس ترین روش های غیرتهاجمی جهت بررسی بیماری های قلب است ولی روشی پر هزینه بوده و تمام مراکز درمانی به آن دسترسی ندارند. این مقاله با هدف تعیین ارتباط بیماری های قلبی با وضعیت ctr جهت جلوگیری از انجام اقدامات پاراکلینیکی پر هزینه تر نظیر اکوکاردیوگرافی انجام شده است.

  روش بررسی: این مطالعه تحلیلیمقطعی در سال های 86-1385 روی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه یا بستری شده در بخش های داخلی، جراحی و قلب بیمارستان های شهدای کارگر و گودرز انجام شد .نمونه مورد بررسی شامل 172 بیمار ( 74 نفر مرد و98 نفر زن) با رنج سنی 40 تا 77 سال بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .از بیماران گرافی قفسه سینه و اکوکاردیوگرافی همزمان به عمل آمد و بر اساس وضعیت ctr، یافته های به دست آمده از اکوکاردیوگرافی با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون های آماری chi-square test و fisher exact test و t test ارزیابی شدند.

  نتایج: میانگین سنی، فراوانی اختلالات در یچهای میترال، آئورت، تریکوسپید (نارسایی و تنگی)، فراوانی دیسفانکشن دیاستولیک و سیستولیک در بیماران ctr بیشتر از 50 درصد بیش از بیماران با ctr کمتر از 50 درصد است. هیپرتروفی بطن چپ (lvh)، افزایش ابعاد بطن چپ و بطن راست سبب افزایش ctr می شود. جنس، ابعاد دهلیز چپ و دهلیز راست و افیوژن پریکارد تأثیری روی ctr ندارد.

  نتیجه گیری: (ctr) پارامتر دقیقی در گرافی قفسه سینه می باشد. ctr یشتر از 50 درصد بیانگر پاتولوژی های عمده قلب است که در این موارد اکوکاردیوگرافی جهت بررسی بیشتر توصیه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها