• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/30
  • تعداد بازدید: 523
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری اراک صورت گرفته است. برای این منظور، تعداد 450 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری اراک در قالب یک پژوهش کاربردی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. داده ها با استفاده پرسشنامه رهبری خدمتگزار جیمز لاوب که به ارزیابی رهبری خدمتگزار در سطح سازمان می پردازد و هم چنین پرسشنامه ی اورگان که برای ارزیابی رفتارشهروندی سازمانی استفاده شده بود، جمع آوری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار lisrel و spss و کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون t تک نمونه ای، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که ویژگی های رهبری خدمتگزار سازمان بر رفتار شهروندی سازمان کارکنان شهرداری اراک، تأثیر مثبت معنی داری داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم