• شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با عادات غذایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/22
  • تعداد بازدید: 542
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عادات غذایی، شیوه مصرف غذا و طبخ غذا را بازنمایی می کند، شناخت عوامل موثر بر عادات غذایی می تواند به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه، در بروز آسیب ها و بیماری های ناشی از مصرف نادرست غذاها به کارشناسان کمک کند. پژوهش حاضر با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه در پی شناخت تاثیر عوامل اجتماعی بر عادات تغذیه در بین زنان شهر قصر شیرین، برآمده است. نتایج داده ها نشان می دهد بین سرمایه فرهنگی با آزمون پیرسون و سطح معناداری 0.43، سرمایه اجتماعی با آزمون پیرسون و سطح معناداری 0.22، سرمایه اقتصادی با تحلیل واریانس و سطح معناداری 0.25، طبقه اجتماعی با آزمون خی دو و سطح مع ناداری 0.43، قومیت با آزمون خی دو و سطح معناداری 0.45 و احساس بی قدرتی با آزمون t و سطح معناداری 0.22 با عادات غذایی رابطه معنادار آماری وجود دارد. یافته های پژوهش رابطه معناداری بین مولفه مذهب و سن با عادات غذایی را نشان نداده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم