• مقایسه سرمایه های روان شناختی در دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه فردوسی مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/22
  • تعداد بازدید: 501
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سرمایه های روان شناختی در بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نوع روش تحقیق علیمقایسه ایی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1395- 1396 به تعداد 3200 نفردانشجویان عادی و 350 نفر دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکیل می دهد که نمونه ی پژوهش به حجم 300 نفر (150 دانشجو شاهد و 113 دانشنجوی عادی) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سرمایه روان شناسی لوتانز (2007) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss، نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته ها حاکی از آن بود که بین سرمایه روان شناسی و مولفه های آن در بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه فردوسی مشهد اختلاف معنی داری وجود دارد. بطوریکه میانگی نمرات سرمایه روان شناختی در دانشجویان شاهد (88.22) و دانشجویان عادی (107.09) بوده است و میزان سرمایه روان شناختی و کلیه مولفه های آن در دانشجویان شاهد کمتر از دانشجویان عادی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها