• بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر مهارت های شغلی مدیران سطوح ارشد، میانی و عملیاتی (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/29
  • تعداد بازدید: 521
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش بررسی بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر مهارت های شغلی مدیران سطوح ارشد، میانی و عملیاتی (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان) است. جامعه ی آماری تحقیق شامل 55 نفر از کلیه مدیران در تمامی سطوح سطوح ارشد،میانی و عملیاتی شرکت پالایش گاز پارسیان می باشد. با روش سرشماری همه ی جامعه آماری استفاده گردیده است. ابزار پژوهش در این تحقیق دو پرسشنامه آموزش ضمن خدمت و مهارت های شغلی مدیران (مدل مدل کاتز) بوده است. روایی پرسشنامه های مذکور بر مبنای دیدگاه خبرگان و پایایی نیز بر اساس ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه آموزش ضمن خدمت 0.86 و پرسشنامه مهارت های شغلی مدیران 0.89 محاسبه گردید. از آزمون رگرسیون خطی و چندگانه و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزش ضمن خدمت بر مهارت های شغلی مدیران شرکت پالایش گاز پارسیان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها