• راه بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی استان مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 696
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تغییر اقلیم اثرات معنی داری در منابع آب در دسترس و اکوسیستم یک منطقه در زمان و مکان خواهد داشت. در مجموع، افزایش دما همراه با کاهش بارندگی، همزمان بر منابع آبی و اکوسیستم منطقه تآثیرات منفی از قبیل کاهش منابع آب و افزایش سال های خشک متوالی خواهد گذاشت. نداشتن مدیریت صحیح و برنامه ریزی مناسب برای استفاده از منابع آبی موجب می شود تا استان مازندران در آینده با کمبود ذخایر آبی و آسیب پذیری عملکرد اکوسیستم منطقه مواجه گردد در این پژوهش اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا آشکار سازی رخداد تغییر اقلیم با استفاده از آزمون های ناپارامتری من-کندال و تخمینگر سن صورت گرفت. سپس متغیرهای بزرگ مقیاس مدل گردش عمومی جو با مدل اقلیمی 3 hadcm تحت سناریوی 2a در چهار دوره زمانی 2001-1971، 2011-2040، 2041-2070 و 2100-2071 دریافت شدند. برای کوچک مقیاس سازی داده های مدل گردش عمومی جو در سطح منطقه از روش های کوچک مقیاس سازی آماری 5.5.1sdsm، و روش تناسبی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های آماری روند، مشاهده شد که روند معنی داری در تغییرات داده های هواشناسی منطقه وجود دارد و پدیده ی تغییر اقلیم در منطقه رخ دادهاست. نتایج کلی مدل sdsm و روش تناسبی، نشان دهنده کاهش در مقدار بارندگی و افزایش در مقدار دما در دوره های آتی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها