• بررسی استفاده از جلبک ساراگوسوم پیرولیز شده در جذب فلزات سنگین کادمیوم و نیکل از محیط آبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 397
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مطالعه حاضر با هدف بررسی استفاده از جلبک ساراگوسوم پیرولیز شده در جذب فلزات سنگین کادمیوم و نیکل از محیط آبی انجام شده است، و مشخص شد که ph و دما عوامل موثری بر روی جذب فلز نیکل و کادمیوم توسط جلبک هستند. به گونه ای که در فلز نیکل در دمای ثابت oc18 بالاترین جذب در ph برابر 8 (حذف 75 درصد فلز در غلظت بیوجاذب 0.25 و ppm 0.5 فلز و 79.5 درصد در غلظت بیوجاذب 0.5 و ppm 1 فلز) اندازه گیری شد. این امر در دمای oc25 (حذف 79.1 درصد فلز در غلظت بیوجاذب 0.25 و ppm 0.5 فلز و 83 درصد در لغظت بیوجاذب 0.5 و ppm 1 فلز) نیز برقرار بود. مقایسه دو دما نشان داد که بالاترین جذب در دمای oc25 در هر دو ph رخ داد. هم چنین نتایج نشان داد با افزایش غلظت فلز از 0.5 به ppm 1 و ا فزایش غلظت بیوجاذب درصد برداشت فلز نیکل افزایش یافت. در مورد فلز کادمیوم، مقایسه ph در دو دما نشان داد که در غلظت 0.5 بیوجاذب و ppm1 غلظت فلز در ph برابر 8 (دمای oc18 (درصد حذف فلز 55.5) و در دمای oc25 (درصد حذف فلز 58 درصد)) و در ph برابر 6.5 (در oc25 درصد حذف فلز 44درصد) نسبت به غلظت بیوجاذب 0.25 و ppm 0.5 میزان جذب فلز کاهش یافت. که عکس نتیجه بدست آمده در مورد نیکل است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم