اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی آموزش کنترل توجه بر جرئت مندی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/01
  • تعداد بازدید: 482
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به اینکه یکی از مشکلات دانش آموزان منزوی و گوشه گیر می تواند اختلال اضطراب اجتماعی باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش کنترل توجه بر جرئت مندی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش آزمون– پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر 14 ساله با نشگانگان اختلال اضطراب اجتماعی شهرستان شاهرود در سال تحصیلی 96-1395 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند، هر دو گروه قبل از اجرای آموزش مقیاس های اضطراب اجتماعی (کانور، 2000) و جرئت مندی (گمبریل و ریچی، 1975) را تکمیل کردند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش کنترل توجه قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد نمرات گروه آزمایش در مقایسه با نمرات گروه کنترل در متغیر جرئت مندی به طور معنادار کاهش یافته است (0.05(p<. آموزش کنترل توجه می تواند با تقویت برنامه های فراشناختی برای کنترل شناخت به افزایش جرئت مندی دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی منجر شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها