اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با خلاقیت نوجوانان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/01
  • تعداد بازدید: 475
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با خلاقیت نوجوانان انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان نوجوان دختر شهرستان شاهرود در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های خلاقیت (عابدی، 1372) و سبک های فرزندپروری ادراک شده فیشر (1965) پاسخ دادند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین سبک قاطعانه ادراک شده با خلاقیت نوجوانان رابطه مثبت وجود دارد (0.05(p<، بین سبک سهل گیرانده ادراک شدده با خلاقیت رابطه معناداری دیده نشد و بین سبک استبدادی ادراک شده با خلاقیت رابطه منفی مشاهده شد (0.05(p<. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک های فرزندپروری ادراک شده می تواند 27 درصد از خلاقیت نوجوانان را تبیین هند. می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل مؤثر در خلاقیت فرزندان سبک فرزندپروری ادراک شده توسط آن هاست بنابراین با آموزش سبک فرزندپروری مناسب به والدین و به تبع آن بهبود ادراک فرزندان از سبک تربیتی والدین می توان خلاقیت آن ها را بهبود بخشید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها