• تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کسری بودجه دولت در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 517
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اگر در بودجه دولت ترکیب صحیح و انضباط بودجه های وجود داشته باشد، مخارج دولت در قلمرو ضرورت های استراتژیک و بنیادی می تواند به اثر حمایتی منجر شود؛ به این معنی که افزایش مخارج دولت به اثر حمایتی منجر شود؛ به این معنی که افزایش مخارج دولت به عنوان مکمل و زیر ساخت، موجب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شود. با توجه به مطالب فوق هدف ما در این مطالعه بررسی رابطه بین کسری بودجه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می باشد که اهمیت تحقیق را با توجه به تمرکز دولت ها در سال های اخیر به سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جبران کسری بودجه دولت ها دو چندان کرده است. در مقاله حاضر با استفاده از مدل ارائه شده، ارتباط و نحوه تاثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کسری بودجه ایران برای سال های 1393-1376 (به صورت فصلی) بررسی می شود. مطابق با نتیجه برآورد کوتاه مدت و بلندمدت به روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) تاثیر متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کسری بودجه دولت، منفی و معنادار می باشد. لذا مطابق با یافته های این تحقیق از آنجا که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کسری بودجه دولت ایران تاثیرگذار است. سیاست هایی که منجر به افزایش ظرفیت ها و بهبود کیفیت این بخش شود می تواند به کاهش کسری بودجه دولت کمک شایانی نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها