• بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی در پست های مختلف باشگاه های معتبر استان مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 369
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با مشارکت کارکنان در پست های مختلف باشگاه های معتبر ورزشی استان مازندران صورت پذیرفته است. ابعاد ساختار سازمانی در این پژوهش بر اساس مدل استیفن پی رابینز شامل شش بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی، سلسله مراتب اختیار، نسبت های پرسنلی، اختیار مالی می باشدو برای اندازه گیری میزان ابعاد ساختار سازمانی از پرسشنامه رابینز (اصلاح شده توسط دکتر مقیمی) و برای اندازه گیری مشارکت از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است، که پایایی پرسشنامه رابینز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ 0.88 و پرسشنامه مشارکت 83% محاسبه شده است، و مورد قبول می باشد روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارکنان باشگاه های معتبر استان مازندران بوده که از بین 145 کارمند بر پایه نمونه گیری تمام شمار 145 کارمند انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون های همبستگی پیرسون) و هم چنین محاسبات آماری توسط نرم افزار آماری spss انجام پذیرفت. در این پژوهش نتایج نشان داد که بین ابعاد ساختار سازمانی و مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. و بین ابعاد رسمیت و تمرکز و میزان مشارکت رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین سلسله مراتب اختیار، نسبت های پرسنلی، اختیار مالی و مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها