• بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات کارکنان اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/29
  • تعداد بازدید: 394
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در نظام اداری و اجرایی کشور، رضایت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه های دولتی به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام تلقی می شود و مولفه هایی ازقبیل سرعت، دقت و صحت در انجام امور ارباب رجوع، کیفیت انجام امور، نحوه رفتار و برخورد با خدمت گیرندگان، هزینه های انجام خدمات، شفافیت و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که ضمن جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات از دستگاه های دولتی، موجبات افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه گاه برای نظام اداری است را نیز فراهم می سازند. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است، از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان استان کرمان می باشند که حداقل یک مرتبه به عنوان ارباب رجوع به بازرسی استانداری کرمان مراجعه کرده اند، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 0.891 است با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و داده ها از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش نشان داد که رضایت مندی ارباب رجوع از زمان بری ارائه خدمات، اطمینان و نحوه پاسخگویی به شکایات، درخواست ها در بازرسی استانداری کرمان در سطح مطلوب قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها