• بررسی انتخاب حسابرس، حق الزحمه و کیفیت حسابرسی در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/29
  • تعداد بازدید: 713
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام این تحقیق بررسی انتخاب حسابرس، حق الزحمه کیفیت حسابرسی در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیار کیفیت حسابرسی در این پژوهش تخصص حسابرس در نظر گرفته شده است. به همین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 72 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1387 تاریخ مراجعه به بیمارستان 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. در این تحقیق رابطه بین مالکیت خانوادگی و انتخاب حسابرس متخصص تایید نشده است. هم چنین نتایج این پژوهش مبین این است که بین مالکیت خانوادگی و تداوم انتخاب حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها