همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارزیابی اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر رفتار لرزه ای پی های رادیه -شمع در خاک های چسبنده و غیرچسبنده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/12/10
  • تعداد بازدید: 386
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در مطالعاتی که در زمینه ی پی های رادیه- شمع انجام شده است، به بررسی و مقایسه ی اثرات زلزله های حوزه ی دور و نزدیک به صورت جداگانه پرداخته نشده است؛ به عبارت دیگر پاسخ مجموعه ی رادیه و شمع در برابر اثرات زلزله های حوزه ی دور و نزدیک با یکدیگر مقایسه نشده است. از این رو در در مطالعه ی حاضر به بررسی اثر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر رفتار لرزه ای پی های رادیه- شمع با استفاده از روش اجزای محدود و نرم افزار abaqus پرداخته شده است. برای این منظور، مطالعه به صورت پارامتریک انجام شد و پارامترهای متغیری نظیر جنس خاک و امواج ناشی از زلزله های حوزه ی دور و نزدیک مورد بررسی قرار گرفت. در انتها و پس از تحلیل مدل ها، رفتار هریک پی های رادیه شمع شبیه سازی شده با استفاده از خروجی هایی نظیر شتاب، تنش و نشست ایجاد شده در تراز بالایی رادیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. مهم ترین نتایج حاصل نشان می دهد که در تمامی حالت هایی که اثر زلزله حوزه نزدیک بر مدل های مورد مطالعه اعمال شده است، بیشینه شتاب ایجاد شده در سر شمع بیشتر از حالت هایی است که در آن ها اثر حوزه دور اعمال شده است؛ به طوری که به عنوان مثال در بیش ترین حالت، شتاب موجود در تراز رادیه در حالت اعمال اثر زلزله حوزه نزدیک منجیل حدوداً به میزان 48 درصد بیش تر از حالتی است که در آن اثر زلزله حوزه دور منجیل در نظر گرفته شده است و در کمترین حالت نیز، شتاب موجود در تراز رادیه در حالت اعمال اثر زلزله حوزه نزدیک منجیل حدوداً به میزان 17 درصد بیشتر از حالتی است که در آن اثر زلزله حوزه دور در نظر گرفته شده است. دلیل این موضوع می تواند شتاب و محتوای فرکانسی رکوردهای زلزله های منجیل و بم باشد که سبب شده است در حالت اعمال زلزله های حوزه ی نزدیک، پی های رادیه شمع در اثر اعمال بارهای وارده دچار شتاب بیش تری در مقایسه با حالت اعمال زلزله حوزه دور شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها