همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه ی حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن و دانش آموزان عادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/01/30
  • تعداد بازدید: 645
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن و دانش آموزان عادی شهر اصفهان به اجرا درآمد. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانش آموزان پایه ی دوم دارای اختلال یادگیری خواندن و دانش آموزان عادی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 1395-1396 بودند. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای بود. 50 نفر از دانش آموزان پایه ی دوم دارای اختلال یادگیری خواندن به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. دانش آموزان عادی نیز پس از همتاسازی براساس ملاک های هوش، سن و جنسیت و متناظر با محل تحصیل با گروه دانش آموزان نارساخوان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، آزمون خواندن و نارساخوانی نما (کرمی نوری و مرادی،1387)، مقیاس وکسلر کودکان ویرایش چهارم، آزمون حافظه ی کاری کورنولدی (1995) و آزمون پارادیم درم (دیس رودریگر- مکدرمت، 1995) بود. داده های توسط نرم افزار (spss20) با استفاده ازروش های آمار توصیفی و از تحلیل واریانس یک طرفه، و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که در هر دو گروه دانش آموز رابطۀ معکوس بین حافظه ی کاری و حافظه ی کاذب وجود دارد.(p<0.05)  براساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن عملکرد ضعیف تری در حافظه ی کاریشان دارند و این احتمالاً منجر به بروز تحریفات حافظه ی بیشتری در این گروه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها