اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی آموزش گروهی تاب آوری بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند اتیسم در شهر اصفهان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/01/30
  • تعداد بازدید: 560
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی مادران دارای فرزند اتیسم بود.

  روش شناسی: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.‏ جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مادران دارای فرزند اتیسم بود که برای دریافت خدمات آموزشی و توانبخشی به مراکز توانبخشی در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. برای انتخاب نمونه ابتدا از بین مراکز توانبخشی کودکان اتیسم در سطح شهر اصفهان، مرکز اتیسم فاطمه زهرا به صورت هدفمند و سپس از بین مراجعان این مرکز، تعداد 30 مادر به صورت دردسترس و براساس معیارهای ورود و خروج از پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای ‏مورداستفاده در پژوهش عبارت بودند از: مصاحبه بالینی و مقیاس بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989). شرکت کنندگان در گروه آزمایش طی 12 جلسه 2 ساعته، تحت آموزش های گروهی تاب آوری بر اساس ‏برنامه هندرسون و میلستین، کروتز و انستیتوی پژوهش (1997)‏ قرار گرفتند.‏

  یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش گروهی تاب آوری موجب افزایش بهزیستی روان شناختی و مولفه های آن (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و ‏‏پذیرش ‏خود) در مادران دارای فرزند اتیسم در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شده است و ‏این تغییرات ازنظر آماری معنادار هستند .(p<0.01)

  نتیجه گیری: با توجه به تایید اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی مادران دارای فرزند اتیسم، می توان از این روش به عنوان یک روش مداخله ای و درمانی برای آنها استفاده نمود.‏

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم