• مقایسه تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت قبل از ابلاغ دستورالعمل کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 341
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش مقایسه تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت قبل از ابلاغ دستورالعمل کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 128 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است. هم چنین مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و آمار توصیفی مربوط به هریک از دسته مشاهدات ارائه و تجزیه و تحلیل گردید. براساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزموهای f لیمر و هاسمن، مدل های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و استقلال هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارند در حالی که، تمرکز مالکیت و اندازه هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری ندارند. مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، استقلال هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره بر عملکرد شرکت قبل از ابلاغ دستورالعمل کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارند در حالی که، تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت قبل از ابلاغ دستورالعمل کمیته حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها