• تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مجدد با توجه به کیفیت خدمات (مطالعه موردی: فرآورده های لبنی بینالود نیشابور)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 358
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مجدد با توجه به کیفیت خدمات (مطالعه موردی: فراورده های لبنی بینالود نیشابور) به روش همبستگی انجام شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مجدد مشتریان از محصولات لبنی بینالود نیشابوراست. با توجه به نامشخص بودن تعداد دقیق مشتریان تعداد جامعه با استفاده از جدول مورگان 100000 نفر در نظر گرفته شده است که در این صورت حجم نمونه نیز با استفاده از همین جدول تعداد 384 نفر به دست آمده است. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. روائی پرسشنامه ها توسط اساتید محترم مورد تأیید قرارگرفته است. پایایی پرسشنامه با توجه به فرمول کوکران مورد قبول واقع شده است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است، به طوریکه این همبستگی را به روش معادلات ساختاری که بر پایه یک روش چندمتغیره است انجام گرفته، به طوریکه این تکنیک آمیزه ای ازدو تحلیل به نام های تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر (مدل ساختاری) تشکیل می گردد. روابط بدست آمده ازتحلیل مدل معادلات ساختاری نشان دهنده تمامی فرضیات پژوهش بوده به طوریکه این نتایج حاکی از آن است که، تبلیغات دهان به دهان اثر مثبت و معنی داری بر قصد خرید مجدد از طریق کیفیت خدمات دارد، لذا نقش مهم تبلیغات دهان به دهان در این تحقیق به اثبات رسیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها