• تاثیر رهبری تحول آفرین بر کیفیت خدمات در بانک ایران زمین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 906
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در سازمان های خدماتی علی الخصوص بانک ها، کیفیت خدمات منجر به رضایت مشتریان شده و وفاداری مشتریان را با توجه به شرایط رقابتی موجود در این نوع سازمان ها، تضمین می کند. نوع رهبری و عملکرد تیم های کاری از جمله عواملی هستند که کیفیت خدمات را در سیستم بانکداری تحت تاثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم ها بر کیفیت خدمات در بانک ایران زمین می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از حیث گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه کارشناسان شعب شمال شرق بانک ایران زمین شهر تهران در سال 1396 می باشد. روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بوده و تعداد نمونه 108 نفر می باشند. داده ها با پرسشنامه ای 27 گویه ای جمع آوری شدند و سپس با کمک نرم افزار spss و smartpls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر کیفیت خدمات تاثیر مثبتی دارد و عملکرد تیم به عنوان یک متغیر میانجی تاثیرگذار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها