• بررسی ارتباط بین مشخصات فردی و تجارب معنوی روزانه با شادکامی در زنان شاغل دانشکده علوم پزشکی آبادان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 332
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  «معنویت» اشاره به تمایلات انسان به منظور کنکاش مفهوم زندگی بوسیله نیاز ارتباط با چیزی فراتراز خودیا بوسیله تکامل نفس خویش اشاره دارد. از آن جا که معنویت توانایی تجربه مثبت و احساس شادی را در انسان بوجود می آورد. این مطالعه،با هدف تعیین ارتباط بین مشخصات فردی و تجارب معنوی روزانه باشادکامی زنان شاغل دانشکده علوم پزشکی آبادان سال 1395 انجام گرفت. روش: این پژوهش توصیفی در سال 1395 بر روی 100 نفر از زنان شاغل دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شد. افراد به روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شدند و به پرسشنامه های مشخصات فردی، تجارب معنوی روزانه و شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 21 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 7.386± 37.64 بود. 60 درصد مجرد، 70 درصدکارمند و 28 درصدهیات علمی، 91 درصد احساس علاقه مندی به شغل، 80 درصد احساس رضایت از محل کار و 59 درصد رضایت از شهر محل زندگی خویش را گزارش کردند. 45 درصد وضعیت اقتصادی خود را خوب ارزیابی کردند. 61 درصد دارای منزل شخصی بودند. 95 درصد بطور کلی اززندگی خودرضایت داشتند. 50 درصد وضعیت سلامتی خود را خوب ارزیابی کردند. 84 درصد هیچ گونه بیماری مزمنی راگزارش نکردند. 54 درصد از تجارب معنوی بالایی و 66 درصد از شادکامی بالایی برخوردار بودند. بین تجارب معنوی روزانه و شادکامی، بین وضعیت تاهل و شادکامی، بین رضایت از شهر محل سکونت و شادکامی و بین وضعیت اقتصادی و شادکامی ارتباط معنی داری مشاهده شد (0.05(p<. نتیجه گیری: خوشبختانه، اکثریت زنان از تجارب معنوی و شادکامی بالایی برخوردار بودند. لذا، مسئولین می توانند با برنامه ریزی های متعدد به ارتقا و استمرار نگرش معنوی و احساس شادمانی در همه زنان شاغل نائل آیند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها