• رابطه آگاهی فراشناختی با استرس دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 331
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه آگاهی های فراشناختی با استرس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان های شهرستان مرند بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان مرند در سال تحصیلی 95-94 به تعداد 2800 بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 338 دانش آموز برآورد می گردد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد آگاهی های فراشناختی (مختاری و ریچارد، 2002) و پرسشنامه استاندارد استرس (dass) که از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که بین آگاهی فراشناختی و میزان استرس دانش آموزان رابطه معنادار نسبتا قوی و مستقیمی وجود دارد. هم چنین سهم هر یک از مولفه های آگاهی فراشناختی در پیش بینی استرس دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم متفاوت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها