• تاثیر تمرین طولانی مدت با شدت متوسط بر حجم تومور و بیان ژن hif-1α در موش های ماده مبتلا به سرطان پستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 388
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: سرطان پستان یکی از بیماری های رایج زنان در سراسر جهان می باشد که به مرگ زنان در جهان منجر می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرین طولانی مدت با شدت متوسط حجم تومور و بیان ژن α1-hif در موش های ماده مبتلا به سرطان پستان بود.

  روش کار: 18 سر موش ماده بالب سی (سن: سه تا پنج هفته و وزن 0.1± 17.1 گرم) انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تمرین استقامتی و کنترل تقسیم شدند. تمرین طولانی مدت با شدت متوسط شامل هشت هفته و پنج جلسه در هفته دویدن بود. بیان ژن α1-hif از روش rt&pcr بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس مکرر، آزمون تعقیبی بن فرونی و تی مستقل استفاده شد و سطح معنی داری 0.05p< در نظر گرفته شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد، تمرین طولانی مدت با شدت متوسط موجب کاهش معنادار در رشد حجم تومور و افزایش معنادار بیان α1-hif شد (0.05p<).

  نتیجه گیری: با توجه به کاهش حجم تومور، اجرای تمرین طولانی با شدت متوسط نسبت به بی تحرکی جهت کمک در درمان بیماری سرطان پستان مفید باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها