• افزایش رضایت زناشویی ازطریق آموزش برنامه غنی سازی ازدواج (pairs) در زنان متاهل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/11/15
  • تعداد بازدید: 263
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تاثیر برنامه غنی سازی ازدواج (pairs) بر رضایت زناشویی زنان متاهل صورت گرفت. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش نیمه آزمایشی استفاده گردید. جامعه این پژوهش کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهر بندرعباس را شامل بودند و از بین آن ها 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند با توجه به متغیرهای کنترل (عدم تصمیم به طلاق، عدم مصرف دارو روان پزشکی و ...) انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری (ancova) و چند متغیری (mancova) استفاده گردید. یافته ها نشان داد که برنامه غنی سازی ازدواج (pairs) بر افزایش رضایت زناشویی اثربخشی معناداری دارد.(f(27,1)=14.93 ,p<0.01)  می توان نتیجه گرفت که برنامه غنی سازی ازدواج (pairs) و مهارت هایی که در این برنامه گنجانده شده است به میزان قابل مشاهده ای بر روی زوجین متعارض اثرگذار می باشد و پیشنهاد می گردد برنامه غنی سازی ازدواج (pairs) به دانشجویان رشته روان شناسی و مشاوره آموزش داده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم