• بررسی عوامل تصادفات عابرین پیاده و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی شهر قروه)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 213
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی عوامل تصادفات عابرین پیاده و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی شهر قروه)

  هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی عوامل تصادفات عابرین پیاده و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی شهر قروه) می باشد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل عابرین شهر قروه است که تعداد 230 نفر می باشد. بر طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، 145 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد 145 پرسشنامه توزیع گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه بر اساس ابعاد و مدل پژوهش استفاده گردید برای بررسی فرضیه ها و یافتن پاسخ سوالات تحقیق آزمون های مختلفی هم چون آزمون کلموگروف اسمرینوف (برای بررسی نرمال بودن متغیرها) همبستگی پیرسون (برای بررسی روابط بین متغیرها) در این زمینه مورد استفاده قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین عوامل تصادفات عابرین پیاده و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی شهر قروه) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها