اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه اثربخشی قصه درمانی بوسیله درمانگر و مادران آموزش دیده بر کاهش اضطراب کودکان مضطرب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 372
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقایسه اثربخشی قصه درمانی بوسیله درمانگر و مادران آموزش دیده بر کاهش اضطراب کودکان مضطرب

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی قصه درمانی بوسیله درمانگر و مادران آموزش دیده بر کاهش اضطراب کودکان مضطرب انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 3 تا 6 ساله با علائم اضطراب که به مهدها و کلینیک های مشاوره شهر بوشهر در سال 1396 مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 60 آزمودنی که به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در سه گروه، گروه قصه درمانی توسط مادران (20 نفر)، گروه قصه درمانی توسط درمانگر (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس استفاده گردید. ابتدا افراد هر سه گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند و سپس آزمودنی های گروه آزمایش قصه درمانی توسط مادران در 2 جلسه آموزش قصه درمانی شرکت کردند و گروه آزمایش قصه درمانی توسط درمانگر کودکان طی 12 جلسه قصه درمانی قرار گرفتند. پس از پایان مداخله بر روی گروه آزمایش، آزمودنی های هر سه گروه به وسیله پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قصه درمانی توسط مادران موجب کاهش اضطراب آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود. قصه درمانی توسط درمانگر موجب کاهش اضطراب آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود. نتایج نشان داد که قصه درمانی توسط مادران آموزش دیده و درمانگر هر دو باعث کاهش اضطراب کودکان می شود. تعمیم این آموزش به دیگر جنبه های زندگی می تواند از مشکلاتی که ممکن است برای افراد به وجود آید، پیشگیری کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم