• اثرات میانجیگر مدیریت دانش بین نفوذ اجتماعی مدیران و یادگیری سازمانی دربین اعضای گروه های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران جنوب، تهران شمال و تهران غرب

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 240
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثرات میانجیگر مدیریت دانش بین نفوذ اجتماعی مدیران و یادگیری سازمانی دربین اعضای گروه های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران جنوب، تهران شمال و تهران غرب

  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران و یادگیری سازمانی با توجه به نقش واسطه ای مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دربین اعضای گروه های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران جنوب، تهران شمال و تهران غرب (316=n). نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود، که با توجه به جدول مورگان 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ایزار پژوهش شامل پرسشنامه نفوذ اجتماعی مدیران «ناهاپیت و گوشال» (1998)، پرسشنامه مدیریت دانش مقیمی (1388) و پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (2001) بود. در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرمافزارهای spss نسخه 20 و smart pls نسخه 2.0 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نفوذ اجتماعی مدیران بر یادگیری سازمانی و مدیریت دانش و هم چنین مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی تأثیرگذار است و هم چنین مدیریت دانش برای رابطه نفوذ اجتماعی مدیران و یادگیری سازمانی، نقش تعدیلگری دارد و از نوعِ میانجی جزئی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها