• بررسی رابطه بیوریتم با رفتار مصرف کننده در مجموعه های آبی شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 315
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه بیوریتم با رفتار مصرف کننده در مجموعه های آبی شهر مشهد

  زمینه و هدف: بررسی رابطه بیوریتم با رفتار مصرف کننده در مجموعه های آبی شهر مشهد می باشد.

  روش کار: پژوهش مورد نظر کاربردی و از روش توصیفی _ همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین به مجموعه های آبی شهر مشهد، نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی با روش طبقه ای تخصیص متناسب می با شد. اطلاعات از پرسشنامه رفتار مصرف کننده (استاندارد شرکت آریا مدیر) دارای پایایی 0.88 و نرم افزار نچرال بیوریتم برای برر سی سیکل های جسمانی، عاطفی، شناختی و شهودی براساس تاریخ تولد و تاریخ مراجعه افراد به مجموعه های آبی، استفاده شد.

  یافته ها: در بین سیکل های بیوریتم اولویت معنی داری بدست نیامد با این حال سیکل شهودی در رتبه اول نسبت به سایر سیکل ها قرار دارد. در بین مولفه های رفتار مصرف کننده اولویت معناداری وجود دارد و مهم ترین آن مولفه نگرش می باشد. هم چنین بین سیکل های جسمانی، عاطفی و شناختی با رفتار مصرف کننده رابطه معنی داری برقرار نمی باشد (0.05(p>، اما بین مولفه شهودی با رفتار مصرف کننده همبستگی بسیار ضعیفی به چشم می خورد (10=r، 0.05(p<. در این پژوهش رابطه ای بین سیکل های بیوریتم با رفتار مصرف کننده یافت نشد. به عبارتی ارتباطی بین بیوریتم مراجعین با رفتار مصرفی آنان با توجه به تاربخ تولد شان در روز مراجعه به مجموعه آبی وجود ندارد.

  نتیجه گیری: می توان گفت رفتار مصرف کننده تنها به عوامل درونی و روانی وابسته نمی باشد و سایر عوامل بیرونی و نگرش می تواند در رفتار مصرف کنندگان از خدمات نقش بسزایی ایفا نماید

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها