• تاثیر نوع ریکاوری و مصرف خوراکی عصاره گیاه خرفه بر لاکتات دهیدروژناز و درد ادراک شده پسران 14 تا 16 ساله پی از تمرین برون گرای شدید

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 260
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر نوع ریکاوری و مصرف خوراکی عصاره گیاه خرفه بر لاکتات دهیدروژناز و درد ادراک شده پسران 14 تا 16 ساله پی از تمرین برون گرای شدید

  زمینه و هدف: این تحقیق نیمه تجربی با هدف بررسی تاثیر سرد کردن غیرفعال و مصرف خوراکی عصاره گیاه خرفه بر لاکتات دهیدروژناز پسران 14 تا 16 ساله پس از تمرین برونگرای شدید انجام شد.

  روش کار: از جامعه آماری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر گتوند، تعداد 40 نفر بطور تصادفی انتخاب و با توجه به مقادیر پیش آزمون بطور همگن و تصادفی در 4 گروه 10 نفری 1-مصرف خرفه و ریکاوری غیرفعال، 2-خرفه و ریکاوری فعال، 3-دارونما و ریکاوری غیرفعال و 4- دارونما و ریکاوری فعال گمارش شدند. سپس آزمودنی ها به مدت 6 روز، روزانه 1200 میلی گرم عصاره گیاه خرفه یا دارونما دریافت کردند. روش تمرین ایجاد کوفتگی عضلانی، تمرین پله با الگوی انقباضات برونگرا بود. خون گیری در 4 مرحله 1-پیش از مصرف خرفه 2-پس از تمرین برونگرا 3-پس از 24 ساعت از تمرین و 4-پس از 48 ساعت از تمرین برای اندازه گیری غلظت کراتین کیناز و اندازه گیری درد ادراک شده در سه مرحله 1-پس از تمرین برونگرا 2-پس از 24 ساعت از تمرین و 3-پس از 48 ساعت از تمرین انجام شد. داده ها توسط آزمون آماری تحلیل واریانس یک سویه با اندازهگیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 0.05 با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: یافته ها نشان داد که مصرف خوراکی عصاره گیاه خرفه و نوع ریکاوری بر غلظت لاکتات دهیدروژناز (0.002=p) تاثیر معنادار و بر میزان درد ادراک شده (0.111=p) در پسران 14 تا 16 ساله پس از یک وهله فعالیت بیشینه برونگرا تاثیر معناداری ندارد.

  نتیجه گیری: توصیه می شود تا انجام تحقیقات بیشتر درباره اثرات خرفه، مصرف آن برای کاهش عوارض کوفتگی عضلانی تاخیری لزومی ندارد و در صورت نیاز اگر مصرف مکمل با روش سردکردن فعال همراه شود مفیدتر خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها