• تاثیر جنتامایسین بر میزان آلکالین فسفاتاز و لاکتات دهیدروژناز ادرار در کلیه پرفیوز شده موش صحرایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 728
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: با توجه به شیوع سمیت کلیوی جنتامایسین و عوارض شناخته شده آن و اهمیت اندازه گیری سمیت کلیوی، این تحقیق به منظور تعیین تاثیر جنتامایسین بر میزان رها شدن آنزیم های سلولی آلکالین فسفاتاز و لاکتات دهیدروژناز ادرار، بر روی موش های صحرایی انجام گرفت.

  مواد و روش ها: مطالعه از نوع تجربی بوده و تعداد شانزده عدد موش صحرایی نر (دو دسته مورد و شاهد 8 تایی) مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه شاهد پرفیوژن با بافر تیرود و در گروه مورد پرفیوژن با بافر تیرود همراه با جنتامایسین به عمل آمد. میزان فعالیت آنزیم های سلولی آلکالین فسفاتاز و لاکتات دهیدروژناز ادرار به عنوان شاخص های سمیت سلولی در زمان های مختلف اندزاه گیری و مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

  یافته ها: میزان فعالیت آنزیم ها در گروه مورد نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار نشان داد (p<0.01).

  نتیجه گیری و توصیه ها: پرفیوژن جنتامایسین به کلبه ها موجب افزایش فعالیت آنزیم های سلولی مذکور در ادرار می شود که می تواند به عنوان نشانگر اثر سمی جنتامایسین بر سلول های دیواره توبول های کلیوی باشد. از این رو، می توان الگوی مطالعه حاضر را جهت بررسی جوانب مختلف سمیت کلیوی جنتامایسین، همچنین به عنوان الگویی از نارسایی حاد کلیوی به کار برد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها