• بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه بانوان استان گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 651
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه بانوان استان گیلان

  مقدمه و هدف: با وجود تلاش های دولت در چند سال اخیر در این زمینه هنوز ورزش بانوان جایگاه خود را مخصوصاً در شهرها به دست نیاورده است؛ با این حال، اکثر پژوهش های انجام شده در استان های بزرگ انجام شده اند. از این رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و مدیریتی موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه بانوان استان گیلان بود.

  روش کار: در این پژوهش تو صیفی پیمای شی از میان بانوان دارای سواد خواندن و نو شتن بالای 20 سال که اوقات فراغت خود را صرف ورزش همگانی و تفریحی می کردند، به طور طبقه بندی شده تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ارزیابی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و مدیریتی موثر بر توسعه ورزش های همگانی توسط پرسشنامه محقق ساخته که توسط نظر پنج استاد برجسته بازنگری شده بود، ارزیابی گردید.

  نتایج: نتایج حاکی از آن بود که از دیدگاه بانوان بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مدیریتی تفاوت معنی داری بر توسعه ورزش های همگانی وجود داشت. با این حال این تفاوت بین عوامل فرهنگی و اجتماعی بارز نبود.

  نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد که از دیدگاه بانوان استان گیلان عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشدی و مدیریتی تاثیرات متفاوتی بر توسدعه ورزش های همگانی دارند. از این رو لازم اسدت که تاثیر هر یک از عوامل به صدورت مجزا بررسی شده، تا بتوان به بهترین نحو ورزش های همگانی بانوان را توسعه داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها