• اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر آدیپونکتین موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزتوسین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر آدیپونکتین موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزتوسین

  زمینه و هدف: دیابت نوعی بیماری متابولیکی است که به سطح بالای قند خون گفته می شود، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر آدیپونکتین موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوزتوسین بود.

  روش کار: در این مطالعه تجربی تعداد 24 سر رت به وسیله mg/kg60 سم استروپتوزتوسین دیابتی شدند. سپس بر اساس گلوکز خون به گروه های 1-کنترل دیابتی هفته اول 2-کنترل دیابتی هفته آخر و 3-تمرین مقاموتی قرار گرفتند. این نکته قابل ذکر است که جهت اثبات اثرات القا دیابت تعداد 16 سر موش صحرایی سالم در دو گروه کنترل سالم هفته اول و آخر قرار گرفتند. در ادامه موش های صحرایی گروه تمرین به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه تمرینات مقاومتی را بر اساس 30 درصد وزن بدن در هفته اول و 100 درصد وزن بدن در هفته آخر انجام دادند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی در نرم افزار spss و سطح معنی داری 0.05 استفاده شد.

  یافته ها: القاء دیابت اثر معنی داری بر کاهش آدیپونکتین موش های صحرایی دارد (0.001(p= هشت هفته تمرین مقاومتی (0.001(p= اثر معنی داری بر افزایش آدیپونکتین موش های صحرایی مبتلا به دیابت دارد.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین مقاومتی موجب افزایش آدیپونکتین موش های صحرایی مبتلا به دیابت می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم