• ارزیابی و اولویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: پروژه های پل سازی شهر کرمان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 326
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی و اولویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: پروژه های پل سازی شهر کرمان)

  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و اولویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: پروژه های پل سازی شهر کرمان) انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و مسئولین پروژه های پل سازی شهر کرمان به تعداد حدود 64 نفر می باشد که بصورت تصادفی ساده طبق جدول مورگان 56 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با روایی صوری 0.85 و پایایی 0.804 استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار expertchoice و از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج اولویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نشان داد توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین با امتیاز 0.372 و اشتغال زائی با امتیاز 0.199 دارای بالاترین میزان اهمیت بوده است. میزان تثبیت نرخ ارز و ثبات قیمت ها کم ترین اهمیت را در اولویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی داشته است. نتایج امتیاز نهایی اولویت بندی زیر شاخص های موثر بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نشان داد که بالاترین امتیاز در مجموعه به زیر شاخص میزان فراهم شدن بستر برای جلب فارغ التحصیلان نخبه با امتیاز 0.181 و افزایش تخصص و انتشار علم و دانش در جامعه با امتیاز 0.136 اختصاص داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها