اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر ارزیابی محصول از سوی مصرف کننده و محیط تجارت الکترونیک بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: مشتریان تجهیزات پزشکی در استان تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 292
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تاثیر ارزیابی محصول از سوی مصرف کننده و محیط تجارت الکترونیک بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: مشتریان تجهیزات پزشکی در استان تهران)

  اینترنت پدیده ای است که در عصر کنونی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشمگیری داشته است. این رسانه جدید، موجب تغییر رفتارهایی شده است که مشتری در هنگام خرید از خود بروز می دهد. بررسی فرایند خرید و رفتار مصرف کننده در اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیکی در جهت جذب مشتری، بالا بردن فروش و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارزیابی محصول از سوی مصرف کننده و محیط تجارت الکترونیک بر قصد خرید مجدد بر مشتریان تجهیزات پزشکی در استان تهران پرداخته شده است.

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع پژوهش های توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان تجهیزات پزشکی در استان تهران بوده اند. برای نمونه گیری آن ها با توجه به نامحدود بودن تعداد مشتریان از روش نسبت برآورد صفت مورد مطالعه در جامعه آماری نامحدود، فرمول کوکران استفاده شده است. که تعداد 385 نفر در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سالیوان و کیم (2018) استفاده شده است. روایی پرسش نامه توسط اساتید و پایایی آن برای تمامی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بیش تر از 0.7 بدست آمده و مورد تایید قرار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 8.5 lisrel و 24 spss و با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به تایید فرضیات اصلی پژوهش انجامید و مدل پیشنهادی دارای برازش خوبی بدست آمده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم