اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثر بازارگرایی بر توسعه خدمات جدید و نوآوری خدمات درمانی در بیمارستان های خصوصی شهرستان خرم آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 228
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر بازارگرایی بر توسعه خدمات جدید و نوآوری خدمات درمانی در بیمارستان های خصوصی شهرستان خرم آباد

  مقدمه: تحولات ایجاد شده در تعداد بیمارستان های خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر افزایش نیازهای بیماران به خدمات با کیفیت باعث شده است که توجه به توسعه خدمات جدید و نوآوری در ارائه خدمات مورد توجه جدی قرار بگیرد. این پژوهش به بررسی تاثیر بازارگرایی بر توسعه خدمات جدید و نوآوری خدمات درمانی در بیمارستانهای خصوصی شهر خرم آباد می پردازد.

  مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش تعداد 850 نفر از کادر تخصصی درمان بیمارستان های خصوصی شهر خرم آباد است که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ای به تعداد 265 نفر به روش تصادفی طبقه ای از میان آن ها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ای که شامل سه بخش بازارگرایی، توسعه خدمات جدید و نوآوری خدمات درمانی بود، استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به تایید رسید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شده است.

  یافته ها: نتایج نشان دهنده این است که در سطح اطمینان 95 درصد بازارگرایی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه خدمات جدید و نوآوری خدمات درمانی دارد.

  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت که بازارگرایی نقش بارزی در افزایش توسعه خدمات جدید و نوآوری خدمات درمانی در بیمارستان های خصوصی شهرستان خرم آباد دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها