همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر شایستگی های سازمان بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی های رقابتی (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذربایجان غربی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 158
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تاثیر شایستگی های سازمان بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی های رقابتی (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذربایجان غربی)

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر شایستگی های سازمان بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی های رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذربایجان غربی می باشد. شایستگی های سازمان به عنوان متغیر مستقل، عملکرد صادرات به عنوان متغیر وابسته و استراتژی های رقابتی به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه های این پژوهش برای اثبات تاثیر شایستگی های سازمان بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی های رقابتی طراحی شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی می باشد.

  جامعه آماری این تحقیق، مادیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذرباییان غربی به تعداد 650 نفر و نمونه پژوهش بر اساس روش تصادفی ساده و با فرمول کوکران تعداد 242 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یک پرسشنامه مشتمل بر 25 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی و در بین نمونه پژوهش توزیع و تکمیل گردیده و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.764 مورد تایید قرار گرفت. پس از تائید نرمال بودن متغیرهای پژوهش و بررسی تحلیلی عاملی تائیدی تک تک مولفه های پژوهش، مدل ساختاری جهت بررسی برازش مدل پیشنهادی تحقیق و هم چنین آزمون فرضیه های پیشنهاد شده بکار گرفته شد که با توجه به نتایج مدل معادلات ساختاری برازش مناسب مدل پیشنهادی تأیید گردید. با آزمون و تائید فرضیه های پژوهش میتوان اذعان نمود شایستگی های سازمان و استراتژی های رقابتی بر عملکرد صادرات در شرکت های کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذرباییان غربی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها