• بررسی رابطه تنوع جنسیتی و کیفیت گزارشگری مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/04/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/04/01
  • تعداد بازدید: 402
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه تنوع جنسیتی و کیفیت گزارشگری مالی

  کیفیت گزارشگری مالی، بیانگر دقت اطلاعات مالی گزارش شده به گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی است. هیئت مدیره شرکت به عنوان رأس سیستمی نظارتی و کنترلی یک سازمان است و برخی از ویژگی های قابل مشاهده اعضای هیئت مدیره با کیفیت گزارشگری مالی در ارتباط است. یکی از ویژگ یهای شاخص هیئت مدیره جنسیت اعضاست. لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه تفاوت جنسیتی و کیفیت گزارشگری مالی می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب می شود.

  دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1390 تا 1396 می باشد و روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش رگرسیونی داده های تابلویی می باشد. نتایج نشان داد که تنوع جنسیت بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و بر مبنای نتایج به دست آمده فرضیه اول پژوهش تایید شد، به نحوی که در این سطح می توان گفت که هر چه تنوع جنسیتی افزایش یابد، کیفیت گزارشگری مالی نیز افزایش یافته و کاهش آن سبب کاهش این عامل می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها