اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی، نارضایتی از تصویر بدنی با پرخاشگری دختران نوجوان شهرستان ساوه در سال 1398

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 385
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی، نارضایتی از تصویر بدنی با پرخاشگری دختران نوجوان شهرستان ساوه در سال 1398

  این تحقیق به بررسی رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی با نارضایتی از تصویر بدنی و پرخاشگری دختران نوجوان شهرستان ساوه در سال 1398 پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر کل دختران نوجوان شهرستان ساوه بودند که 95 نفر به عنوان نمونه به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از شاخص ها و روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

  از آمار توصیفی برای به دست آوردن فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و سپس از آمار استنباطی برای تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار (spss) به کار گرفته شد. نتایج استخراج شده حاکی از آن است که نارضایتی از تصویر بدنی در بین افرادی که میزان استفاده از فضای مجازی آنان در سطح بالا و متوسط قرار دارد به طور معناداری بیش تر است و نیز احساس ناکامی و مقایسه اجتماعی منفی در بین افرادی که میزان استفاده از فضای مجازی در سطح بالا و متوسط قرار دارد در سطح بالاتری است و احساس ناکامی و مقایسه اجتماعی منفی در بین افرادی که میزان استفاده از فضای مجازی در سطح پایینی قرار دارد در سطح پایین تری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها