• ارزیابی تاثیرعشق به برند و ابعاد آن بر وفاداری به برند (مطالعه موردی : لوازم خانگی ال جی)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 592
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  ارزیابی تاثیرعشق به برند و ابعاد آن بر وفاداری به برند (مطالعه موردی : لوازم خانگی ال جی)

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیرعوامل موثر بر وفاداری به برند انجام شده است. در این تحقیق به ارزیابی تاثیر متغیر تصویر برند بر رضایت برند، اعتماد برند و عشق برند، تاثیر متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند بر عشق برند و تاثیر متغیرهای رضایت برند، اعتماد برند و عشق برند بر وفاداری برند پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق مشتریان لوازم خانگی ال جی، بازه زمانی آن خرداد ماه 1399 تا شهریور ماه 1399 و حجم نمونه 280 نفر انتخاب شد.

  ابتدا داده های تحقیق از طریق پرسشنامه به دو روش چاپی و الکترونیکی جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرم افزارهای آماری مورد استفاده در این تحقیق spss 22و smart pls2می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده روایی واگرا، همگرا، پایایی ابزار گردآوری اطلاعات، برازش کلی مدل و همچنین تمامی فرضیه ها تایید شد. طبق نتایج آزمون فرضیه ها متغیرهای رضایت برند و اعتماد برند برعشق برند و متغیر تصویر برند بر رضایت برند، اعتماد برند و عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. متغیرهای رضایت برند، اعتماد برند و عشق برند نیز بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها