• تاثیر قابلیت های پویا، خلاقیت و قابلیت های نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت (مورد مطالعه: بانک ملی استان تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 570
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  تاثیر قابلیت های پویا، خلاقیت و قابلیت های نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت (مورد مطالعه: بانک ملی استان تهران)

  هدف پژوهش حاضر « تأثیر قابلیت‌های پویا، خلاقیت و قابلیت‌های نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت» بانک ملی استان تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد این پژوهش از نظر هدف کاربردی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد (روسا ومعاونین) وکارمندان بانک ملی استان تهران می باشد که براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وبا استفاده از فرمول کوکران 322 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. روشهای جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای میدانی وپرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شد.

  از آزمون های توصیفی درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس وآزمون های استنباطی کولموگروف اسمیرنوف-آزمون tتک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، ومعادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس ولیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که خلاقیت بر قابلیت نوآوری، توانایی های پویا بر خلاقیت و قابلیت نوآوری، قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی وعملکرد شرکت، جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت های پویا، جهت گیری کارآفرینی بر خلاقیت، قابلیت نوآوری، و مزیت رقابتی تاثیر مثبت ومعناداری دارد دارد. همچنین نتایج نشان داد که جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت نوآوری و عملکرد شرکت، تاثیر مثبت ومعنی داری ندارد. نتایج برازش مدل مفهومی می تواند برای بانک ملی استان تهران جهت افزایش قابلیت نوآوری مزیت رقابتی، عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها