همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی وفاداری مشتری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی وفاداری مشتری

   هدف از این مقاله، بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مزیت رقابتی سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی وفاداری مشتری است. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان بانک ملی ایران، شعب منطقه شمال شهر تهران می باشند، نمونه پژوهش طبق فرمول کوکران 384 نفر در نظر گرفته شد و پرسشنامه به صورت تصادفی بین این افراد توزیع گردید. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش یک پرسشنامه سه صفحه ای با 31 سوال، شامل سه پرسشنامه بومی سازی شده بر اساس پرسشنامه های استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری و کسب مزیت رقابتی می باشد.

  داده های پژوهش پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد، مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر وفاداری تاثیر مثبت دارد، هم چنین وفاداری بر مزیت رقابتی نیز تاثیر مثبت دارد و نتایج معادلات ساختاری نیز حاکی از تاثیر مثبت مدیریت ارتباط با مشتری از طریق وفاداری بر مزیت رقابتی دارد. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مدیریت بانک ملی ایران به منظور ارائه بهتر مدیریت ارتباط با مشتری با به کارگیری تیمی تخصصی دانش خود را در این رابطه به روز کند که در پی آن نیاز به نیروی بیش تر، ابزار ارتباطی بیش تر و به روزتر نیز می باشد، که با ایجاد وفاداری در مشتریان خود بتواند مزیت رقابتی بهتری کسب نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها