• بررسی رابطه میان قلدری سازمانی و بی تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 657
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی رابطه میان قلدری سازمانی و بی تفاوتی سازمانی  (مطالعه موردی : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)

  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه میان قلدری سازمانی و بی تفاوتی سازمانی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه ی آماری شامل کارکنان ستادی شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 1394 می باشد که از میان آنها  200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.  به منظور دستیابی به داده های مورد استفاده در تحقیق، از پرسشنامه های  قلدری سازمانی (نصراصفهانی و شهبازی) و پرسشنامه ی بی تفاوتی سازمانی (دانایی فرد و همکاران) استفاده شده است. روائی محتوایی پرسشنامه ها توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. پایائی پرسشنامه ی قلدری سازمانی با ضریب 0.87 و پرسشنامه ی بی تفاوتی سازمانی با ضریب 0.90 از طریق آلفای کرونباخ و نرم افزار  spss(نسخه ی 19)، محاسبه و تأیید شد.

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که رابطه ی معناداری میان قلدری سازمانی و ابعاد آن (قلدری کلامی، قلدری غیر کلامی، قلدری عملی، قلدری عملکرد) با بی تفاوتی سازمانی وجود دارد. بر اساس تحلیل رگرسیون گام به گام، ارتباط بین ابعاد ( قلدری کلامی، غیر کلامی و قلدری عملکرد) و بی تفاوتی سازمانی معنی دار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری می باشد اما در بعد قلدری عملی و بی تفاوتی سازمانی ارتباط معنی دار نبوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در زمینه ی قلدری سازمانی با توجه به سطح تحصیلات و سابقه ی خدمت تفاوتی میان نظرات پاسخگویان وجود ندارد ولی با توجه به جنس، سن و پست سازمانی، تفاوت معناداری مشاهده گردید. همچنین در مورد بی تفاوتی با توجه به جنس، تحصیلات و سابقه خدمت تفاوتی میان نظرات افراد وجود ندارد ولی با توجه به سن و پست سازمانی تفاوت معناداری مشاهده گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها