• بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 446
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران

  آشفتگی روند تجاری، سبب شده که، شرکت‌ها از گرایش‌های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده ‌کنند. بازارگرایی یک مفهومی است که تمام سازمانها را در بر می گیرد از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران می پردازد در این پژوهش تأثیر ابعاد بازارگرایی از قبیل مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بخشی نیز بر عملکرد شرکتهای بیمه بررسی‌شده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی، از نوع همبستگی است.

  بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد که به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس بین مشتریان شرکت‌های بیمه پاسارگاد در شهر تهران توزیع و به‌صورت تکمیل‌شده جمع‌آوری گردید. گردآوری داده‌های موردنیاز با پرسشنامه انجام گرفت. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار lisrel انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازارگرایی بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد و تاثیر مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بین بخشی به ترتیب با ضریب مسیرهای 0.674، 0.565، 0.429 تایید شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها