حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • رابطه بین هوش معنوی با روحیه ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 219
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  رابطه بین هوش معنوی با روحیه ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین هوش معنوی با روحیه ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل دانشجویان رشته پرستاری در شهرستان ساوه بود که تعداد آنان در حدود 900 نفر تخمین زده شد که از میان آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 269 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد هوش معنوی کینگ و دسیکو (2009) و روحیه علمی ساعتچی و همکاران (1389) بهره گرفته شد.

  روایی محتوا پرسش نامه مورد تایید متخصصین قرار گرفت؛ همچنین به منظور سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب برای هر یک از پرسش نامه ها به ترتیب 0.95 و 0.96 به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسش نامه از طریق نرم افزار spss21 در بخش استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و ابعاد آن (تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاری) با روحیه ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها