• اثر شش هفته «چرخش فعال حول محور عمودی بدن» بر میزان فشار خون زنان مبتلا به پیش پرفشاری خون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 459
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثر شش هفته «چرخش فعال حول محور عمودی بدن» بر میزان فشار خون زنان مبتلا به پیش پرفشاری خون

  زمینه و هدف: پرفشاری خون یکی از عوامل خطر ساز در بیماری های قلبی-عروقی است که با کم تحرکی رابطه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر چرخش فعال بدن به عنوان یکی از مولفه های شایع فعالیت های ورزشی بر فشار خون زنان مبتلا به پیش پرفشاری خون بود. روش شناسی: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش و پس آزمون و گروه کنترل بود که در آن 30 داوطلب مبتلا به پیش پرفشاری خون، تصادفی به گروه های چرخش(15= n)و گواه(15=n)تقسیم شدند. گروه چرخش 6 هفته روزانه 40 ثانیه پروتکل چرخش را انجام دادند. فشارخون شرکت کننده ها با فشارسنج بازویی بیوور 35b اندازه گیری شد. داده ها با روش‌ آماری کوواریانس در سطح آلفای 0.05 در محیط spss نسخه ی 24 تحلیل شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد شش هفته چرخش فعال با کاهش معنی دار میانگین فشار خون برحسب mmhg(گواه: پیش آزمون3.64±99.18، پس آزمون4.63±100.08؛ چرخش: پیش3.38±99.77، پس4.94±96.31؛ (p≤0.05فشار سیستولی(گواه: پیش 5.3±131.08، پس6.95±131.31؛ چرخش: پیش4.79±130.85، پس7.78±124.46؛ (p≤0.05 و فشارنبض (گواه: پیش 5.33±47.85؛ پس4.77±46.85؛ چرخش: پیش4.57±46.62، پس4.78±42.23؛ ) p≤0.05همراه است؛ اما کاهش مشاهده شده در فشار دیاستولی(گواه: پیش3.89±83.23، پس3.95±84.46؛ چرخش: پیش3.56±84.23، پس3.74±82.23؛ ) p≤0.05معنی دار نبود. نتیجه گیری: به نظر می رسد چرخش فعال روزانه مطابق با پروتکل این مطالعه می تواند مکمل فعالیتی کم هزینه ی مناسبی برای سبک زندگی معاصر در جهت تنظیم فشارخون باشد؛ لکن اظهار نظر قطعی مستلزم انجام پژوهش های تکمیلی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها