• بررسی تأثیر سرمایه فکری و تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی در سراهای محله شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 372
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تأثیر سرمایه فکری و تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی در سراهای محله شهر تهران

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر سرمایه فکری و تسهیم دانش بر نوآوری در چارچوب مدل معادلات ساختاری می باشد. براین اساس داده های لازم با استفاده از پرسشنامه و از بین 300 سرای محله در شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند گردآوری شده است. پس از تایید پایایی و روایی ابزارها با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی، داده های بدست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه فکری بر تسهیم دانش (β=0.27) و نوآوری سازمانی (β=0.48) تاثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه بر این یافته ها نشان داد که تسهیم دانش با ضریبی برابر با 0.30 دارای تاثیر مثبت بر نوآوری سازمانی می باشد. از طرفی دیگر یافته های بدست آمده حاکی از آن است که تسهیم دانش بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی داری نقش میانجی بوده و سرمایه فکری علاوه بر تاثیر مستقیم بر نوآوری از طریق تسهیم دانش تاثیر غیرمستقیمی نیز بر نوآوری سازمانی در جامعه تحقیق دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها