• بررسی نقش میانجیگری کیفیت خدمات در رابطه میان زیباشناختی و رضایتمندی مشتریان در اماکن ورزشی استان مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 468
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  بررسی نقش میانجیگری کیفیت خدمات در رابطه میان زیباشناختی و رضایتمندی مشتریان در اماکن ورزشی استان مازندران

  یکی از روش های جلب رضایت مشتریان در اماکن ورزشی، استفاده از عناصر زیباشناختی در کنار ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش میانجیگری کیفیت خدمات در رابطه میان زیباشناختی و رضایتمندی مشتریان در اماکن ورزشی استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق، ورزشکاران فعال در 320 سالن ورزشی در سطح استان مازندران بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه زیباشناختی کیا (1393)، کیفیت خدمات لیو (2008) و پرسشنامه رضایت مشتریان قاسم زاده و همکاران (1393) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری و تحلیل رگرسیون میانجی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و نرم افزار تحلیل ساختارهای گشتاوری ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ساخت اماکن ورزشی زیبا و جذاب با بهبود نمای شهر رابطه وجود دارد. بین نمای خارجی و داخلی اماکن ورزشی و میزان رضایتمندی مشتریان رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق، اثر غیر مستقیم زیبایی شناختی اماکن ورزشی بر رضایتمندی مشتریان از طریق کیفیت خدمات معنادار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها