• بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر افزایش سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی دوم شهرستان خرم آباد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/13
  • تعداد بازدید: 176
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر افزایش سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی دوم شهرستان خرم آباد

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر افزایش سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان خرم آباد انجام شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد در نیمسال اول 1399-1398 بود.

  که تعداد 50 آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایشی (25 نفر) و کنترل (25 نفر ) گمارده شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی تحت آموزش مهارت های مقابله ای قرار گرفتند و گروه کنترل در طول مدت درمان هیچ آموزشی دریافت نکرد. سپس با استفاده از پرسشنامه های gha-28 و پرسشنامه50 سوالی سنجش رفتارهای پرخطر، میزان افزایش سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر در افراد شرکت کننده قبل و بعد از کارگاه سنجیده شد. داده های پژوهش از طریق روش تحلیل کواریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمره ی افراد گروه آزمایش در پس آزمون، به طور معناداری در تمام مولفه های سلامت روان و رفتارهای پرخطر تفاوت معناداری وجود داشت(p<0.01). پژوهش حاضر نشان داد برنامه آموزش مهارت های مقابله ای می تواند موجب افزایش سلامت روان و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها